gachlotrongco.com Mua G?ch | G?ch lót san, G?ch v?a hè, G?ch san v??n, G?ch xay, G?ch ?p lát,...

gachlotrongco.com
Title: Mua G?ch | G?ch lót san, G?ch v?a hè, G?ch san v??n, G?ch xay, G?ch ?p lát,...
Keywords: g?ch,muagach,mua g?ch,bán g?ch,mua bán g?ch,g?ch vi?t nam,s?n xu?t g?ch,kho g?ch,x??ng g?ch,cung c?p g?ch,??i ly g?ch,làm g?ch,máy làm g?ch,máy ép g?ch,máy g?ch,g?ch block,g?ch terrazzo,g?ch con sau,...
Description: C?NG TY PHáT TRI?N VI?T NAM là nhà cung c?p hàng ??u v? G?ch & Sàn Nh?a : G?ch block, g?ch tr?ng c?, g?ch terrazzo, g?ch con sau, g?ch lót san, g?ch v?a hè, g?ch xay kh?ng nung, g?ch nh?a vinyl, sàn nh?a gi? g? - ?á - th?m,... | Mua Gach Mua G?ch MuaGach.com
gachlotrongco.com is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. gachlotrongco.com has 43% seo score.

gachlotrongco.com Information

Website / Domain: gachlotrongco.com
Website IP Address: 27.0.15.157
Domain DNS Server: vietnetnam.earth.orderbox-dns.com,vietnetnam.venus.orderbox-dns.com,vietnetnam.mercury.orderbox-dns.com,vietnetnam.mars.orderbox-dns.com

gachlotrongco.com Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

gachlotrongco.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

gachlotrongco.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Thu, 11 Aug 2016 05:20:17 GMT
Server Apache/2

gachlotrongco.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
g?ch 271 9.86%
muagach 6 0.35%
mua g?ch 9 0.60%
bán g?ch 4 0.27%
mua bán g?ch 0 0.00%
g?ch vi?t nam 1 0.11%
s?n xu?t g?ch 7 0.76%
kho g?ch 0 0.00%
x??ng g?ch 0 0.00%
cung c?p g?ch 0 0.00%
??i ly g?ch 0 0.00%
làm g?ch 3 0.20%
máy làm g?ch 0 0.00%
máy ép g?ch 0 0.00%
máy g?ch 0 0.00%
g?ch block 24 2.03%
g?ch terrazzo 13 1.42%
g?ch con sau 6 0.60%
... 14 0.35%

gachlotrongco.com Traffic Sources Chart

gachlotrongco.com Similar Website

Domain Site Title

gachlotrongco.com Alexa Rank History Chart

gachlotrongco.com aleax

gachlotrongco.com Html To Plain Text

Mua G?ch | G?ch lót san, G?ch v?a hè, G?ch san v??n, G?ch xay, G?ch ?p lát,... G?CH VI?T .com MUA G?CH .com C?NG TY PHáT TRI?N VI?T NAM mua bán s?n xu?t g?ch xay d?ng các lo?i Gi?i thi?u Liên h? H?p tác G?ch xay G?ch ?p lát G?ch trang trí G?ch v?a hè G?ch lót san G?ch lát n?n G?ch xay t??ng rào G?ch xi m?ng G?ch bê t?ng G?ch kh?ng nung G?ch nung G?ch Vinyl G?ch gi? g? G?ch ceramic G?ch granite G?ch bê t?ng t? chèn Trang ch? S?n ph?m m?i S?n ph?m ?a chu?ng S?n ph?m cao c?p S?n ph?m giá r? S?n ph?m chuyên d?ng Xay d?ng khác G?CH CáC LO?I G?ch Kính G?ch Nh?a G?ch Block G?ch Tr?ng C? G?ch Terrazzo G?ch Con Sau G?ch ch? I G?ch chìa khóa G?ch lá phong G?ch ch? nh?t G?ch l?c giác G?ch B?ng G?ch Khía G?ch lát bê t?ng G?ch xay kh?ng nung G?ch siêu nh? G?ch xay Tuynel G?ch th?ng gió G?ch Tàu lót n?n G?ch ??c G?ch ch? U G?ch Hoursdis G?ch c?n t??ng G?ch gi? c? G?ch men - Ceramic G?ch men cao c?p G?ch men 25x25 cm G?ch men 30x30 cm G?ch men 40x40 cm G?ch men 50x50 cm G?ch men 25x40 cm G?ch men 30x45 cm G?ch bóng ki?ng G?ch bóng m? G?ch c?u thang G?ch cao su S?N PH?M KHáC Sàn Nh?a Sàn Nh?a G? Natural Sàn Nh?a G? Classic Sàn Nh?a G? Antique Sàn Nh?a G? WVT Sàn Nh?a Vinyl Square T??ng t? l?a Hóa ch?t ch?ng th?m Ngói G?m s? T?m l?p Cát ?á Xi m?ng V?a xay Th?ch cao ?? g? Ki?ng - Th?y tinh S?n B?t trét t??ng Nh?a Inox Nh?m - H?p kim S?t - Thép Day - S?i - L??i Trang b? nhà b?p Trang b? nhà t?m Màn - Drag - N?m Trang trí - Ngh? thu?t Thi?t b? ?i?n An ninh - Vi?n th?ng Máy c?ng nghi?p V?t li?u khác ? Gi? làm vi?c hành chính t? Th? 2 ??n Th? 7 hàng tu?n H? TR? TR?C TUY?N Ms THY Mr HUY Ms TRINH Ms LINH Ms DUNG TH?NG Kê ?ang truy c?p: 281 ?? truy c?p: 142056847 T??ng t? l?a - S?n sinh thái Chuyên cung c?p và thi?t k? thi c?ng s?n t??ng t? l?a trang trí quán cà phê, phòng karaoke, san kh?u, quán ?n, v?n phòng, nhà hàng, nhà riêng,... L?p trát t??ng ???c làm t? t? l?a v?i nhi?u màu s?c hoa v?n khi?n cho các b?c t??ng và tr?n nhà ??n ?i?u tr? nên n?i b?t ?ê mê huy?n ?o trong nh?ng ánh ?èn. Liên h?: Ms THY - 0909 474 608 G?ch Block xay t??ng rào G?ch Terrazzo lát v?a hè G?ch Tr?ng C? san v??n Mua G?ch muagach.com muagach.net muagach.info muagach.vn G?ch Vi?t gachviet.info gachviet.net gachviet.com G?ch Xay Kh?ng Nung gachxaykhongnung.com gachxaykhongnung.biz gachxaykhongnung.net gachxaykhongnung.info gachxaykhongnung.vn gachxaykhongnung.com.vn Xay G?ch Kh?ng Nung xaygachkhongnung.com xaygachkhongnung.biz xaygachkhongnung.net xaygachkhongnung.info Nh?ng trang liên k?t Phát Tri?n Vi?t Nam Ch?t Ch?ng Th?m C?n Mua Tìm Bán Th? Gì C?ng Có Mua G?ch M? G?ch Bán G?ch G?ch Cao Su G?ch Nh?a PVC G?ch Nh?a Vinyl Sàn Nh?a G? G?ch Gi? G? G?ch Con Sau G?ch Lát San G?ch Terrazzo G?ch Lát V?a Hè G?ch L? Tr?ng C? G?ch L? C? G?ch Nung G?ch ?ng G?ch L?c G?ch L? G?ch ?á G?ch ??c G?ch Vi?t G?ch Roma G?ch B L?c G?ch Tr?ng C? G?ch Ko Nung G?ch Block Bê T?ng G?ch Block Tr?ng C? G?ch Block Xay T??ng G?ch Bê T?ng T? Chèn Hóa Ch?t Ch?ng Th?m Vi?t Nam Phát Tri?n Tìm Mua C?n Bán Bán G?ch Block Bán G?ch Nh? Mua G?ch Nh? Mua G?ch Block Mua G?ch Lát N?n Mua G?ch Xay Nhà G?ch Xay Kh?ng Nung Bán G?ch Kh?ng Nung Mua G?ch Kh?ng Nung Mua V?t Li?u Xay D?ng phattrienvietnam.biz phattrienvietnam.net phattrienvietnam.org phattrienvietnam.info Gi?i thi?u website 10 TRANG TìM KI?M GOOGLE BING YAHOO DUCK DUCK GO DOGPILE ASK AOL YANDEX BAIDU WOLFRAM ALPHA GI?I THI?U Facebook Twitter Youtube Wikipedia Photobucket Google News Mega Share Who Is Coin Mill CNN - Reteurs ? Gi? làm vi?c hành chính t? Th? 2 ??n Th? 7 hàng tu?n G?CH CáC LO?I G?ch Kính G?ch Nh?a G?ch Block G?ch Tr?ng C? G?ch Terrazzo G?ch Con Sau G?ch ch? I G?ch chìa khóa G?ch lá phong G?ch ch? nh?t G?ch l?c giác G?ch B?ng G?ch Khía G?ch lát bê t?ng G?ch xay kh?ng nung G?ch siêu nh? G?ch xay Tuynel G?ch th?ng gió G?ch Tàu lót n?n G?ch ??c G?ch ch? U G?ch Hoursdis G?ch c?n t??ng G?ch gi? c? G?ch men - Ceramic G?ch men cao c?p G?ch bóng ki?ng G?ch bóng m? G?ch c?u thang G?ch cao su S?N PH?M KHáC Sàn Nh?a T??ng t? l?a Hóa ch?t ch?ng th?m Ngói G?m s? T?m l?p Cát ?á Xi m?ng V?a xay Th?ch cao ?? g? Ki?ng - Th?y tinh S?n B?t trét t??ng Nh?a Inox Nh?m - H?p kim S?t - Thép Day - S?i - L??i Trang b? nhà b?p Trang b? nhà t?m Màn - Drag - N?m Trang trí - Ngh? thu?t Thi?t b? ?i?n An ninh - Vi?n th?ng Máy c?ng nghi?p V?t li?u khác SàN NH?A V?N G? HàN QU?C Xem thêm hình ?nh sàn nh?a van g? t?i ?ay ! - Download videos: Sàn Nh?a van g? ??p 01 S?N V??N ??P v?i G?CH TR?NG C? Lát v?a hè ???ng v?i G?ch ?á mài Terrazzo G?CH VI?T NAM - PHáT TRI?N VI?T NAM GI?I THI?U M?T HàNG Và C?NG NGH? S?n Xu?t G?ch B?ng - Quy trình làm g?ch b?ng x?a G?ch b?ng lát n?n x?a ???c làm th? c?ng. S?n xu?t g?ch b?ng b?ng máy nén th?y l?c ép s?ng bê t?ng nhuy?n ?m ?? th?p c?ng phu v?i nh?ng tình ti?t hoa v?n, c?ng ?o?n rót m?u, sàng l?c nguyên li?u,... G?ch b?ng lót n?n x?a ngày nay ?? tr? nên ??c ?áo ph?c v? cho nh?ng c?ng trình cao c?p, làm g?ch b?ng ?òi h?i nhi?u k? thu?t t? m? c?ng phu và n?ng su?t ra s?n ph?m ch?m nên giá thành cao, ch? dành cho nh?ng khách hàng có nhu c?u sang ch?nh ??c ?áo... S?n Xu?t G?ch Block, G?ch Bê T?ng T? Chèn, G?ch Terrazzo Các lo?i g?ch bê t?ng xi m?ng th??ng th?y nh? g?ch block xay t??ng, g?ch tr?ng c?, g?ch terrazzo, g?ch con sau, g?ch ch? I, g?ch chìa khóa, g?ch lá phong, g?ch ch? nh?t, g?ch l?c giác và các lo?i g?ch t? chèn. G?ch bê t?ng xi m?ng th??ng dùng cho các c?ng trình xay nhà dan d?ng, nhà cao t?ng, g?ch xay t??ng rào, xay t??ng bao, nhà x??ng, g?ch lót v?a hè, g?ch lát san, g?ch lát c?ng viên, san bay, b?n c?ng, khu c?ng nghi?p, khu ?? th? và khu chung c?, ... Chúng t?i gi?i thi?u s? l??c v? quy trình và c?ng ngh? s?n xu?t g?ch bê t?ng xi m?ng t?i Thành ph? H? Chí Minh, ??ng Nai, Bình D??ng, Long An, Tay Ninh, v.v... Hóa ch?t ch?ng th?m CPC dùng trong xay d?ng Concrete Protection g?i t?t là CPC, là m?t c?ng ty ?? ???c thành l?p h?n 20 n?m, n?m ? thành ph? Melbourn n??c úc. CPC ?i tiên phong trong c?ng ngh? trám khe th?m th?u, cung c?p các gi?i pháp ch?ng th?m, ch?ng rêu m?c và v?t ?. Ngoài n??c úc, các s?n ph?m c?a CPC còn ???c xu?t kh?u sang các n??c khác nh?: Malaysia, Singapore, Thái Lan, Fiji, Papua New Guinea, ?ài Loan, Trung Qu?c,…Các s?n ph?m c?a CPC ???c ki?m nghi?m b?i vi?n CSIRO và tuan th? theo các tiêu chu?n c?a úc. Sàn Nh?a van g? Hàn Qu?c | G?ch nh?a gi? g?, Sàn vinyl, Sàn nh?a g? Sàn nh?a van g? hay còn g?i g?ch nh?a gi? g?. Là t?m nh?a vinyl lót sàn sang tr?ng, b?n b?, ?m áp và kh?ng ??c h?i. Sàn g?ch nh?a g? ?? ph? bi?n ? Hàn Qu?c, Nh?t B?n, M?, Chau ?u và Vi?t Nam hi?n nay ?ang r?t ?a chu?ng. Sàn nh?a van g? phù h?p lót nhà ?, v?n phòng, nhà hàng khách s?n, v? tr??ng & c?a hàng. v.v... Sàn nh?a vinyl ???c lót trên n?n ph?ng c?ng ho?c n?n g?ch c?, tr??c kia ch? y?u ???c nh?p kh?u t? n??c ngoài v? nh?ng hi?n nay ? Vi?t Nam ?? có m?t vài c?ng ty Hàn Qu?c ??u t? s?n xu?t v?i ch?t l??ng cao và giá thành h?. Sàn nh?a v?i nhi?u hoa v?n c?a g?, th?m, ?á có th? ?áp ?ng v?i nhi?u th? hi?u khách hàng khác nhau. G?ch Bê T?ng T? Chèn | G?ch Con Sau, G?ch Ch? I, G?ch Chìa Khóa, G?ch Ch? Nh?t, G?ch L?c Giác Song song v?i g?ch terrazzo, g?ch bê t?ng t? chèn còn g?i là g?ch block t? chèn th??ng ?? lót san ngoài tr?i. G?ch bê t?ng t? chèn có 2 lo?i là m?t bóng và m?t nhám. G?ch bê t?ng t? chèn ???c s?n xu?t t? ?á mi, ?á 1x2, cát, xi m?ng, b?t màu và ph? gia, v.v... C?ng ngh? rung ho?c ép rung nguyên li?u trong khu?n m?u ??nh s?n t?o hình cho m?i viên g?ch. Có ?? d?y và ?? c?ng cao, g?ch bê t?ng t? chèn hay ???c lát v?a hè ???ng, lót san nhà, san v??n, san xe, c?ng viên, san tr??ng h?c, khu ?? th? m?i, khu dan c?, khu c?ng nghi?p, san bay, resort và b?n c?ng, v.v... G?ch Block xay t??ng, G?ch bê t?ng, G?ch xi m?ng, G?ch kh?ng nung G?ch block xay t??ng là g?ch kh?ng nung (còn g?i g?ch xi m?ng, g?ch bê t?ng, g?ch l?c) th??ng dùng ?? xay nhà - x??ng, xay t??ng rào - t??ng bao, xay nhà chim y?n, xay trang trí và có th? dùng ?? lót san v??n. G?ch Block có tính cách am t?t, cách nhi?t, ch?u nhi?t, c?ng ch?c d? thi c?ng nên hi?n nay r?t ???c ?a chu?ng. ??c bi?t nguyên li?u s?n xu?t G?ch Block d?i dào d? khai thác và c?ng ngh? s?n xu?t G?ch Block c?ng ???c cho là than thi?n m?i tr??ng so v?i các lo?i g?ch nung vì v?y nhà n??c ?? có nh?ng khuy?n khích ??i v?i lo?i g?ch này. G?ch Tr?ng C?, G?ch l? c?, G?ch xi m?ng l?, G?ch block tr?ng c? G?ch Tr?ng C? còn g?i g?ch block tr?ng c?, ???c dùng lót san v??n, san xe h?i, lát b?n cay - g?c cay, ?p b? kè - taluy, xay t??ng rào và xay trang trí, v.v.. Mang tính ??c thù riêng, G?ch Tr?ng C? th??ng ???c các ki?n trúc s? s? d?ng nh? m?t ki?u trang trí ??c ?áo c?nh quan san v??n, t?o m?t kh?ng gian thoáng mát s?ng ??ng pha chút nét c? kính. G?ch Terrazzo, G?ch lót san, G?ch lát v?a hè, G?ch ?á mài G?ch Terrazzo còn g?i là g?ch ?á mài, là m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c ?a chu?ng hi?n nay. G?ch terrazzo có b? m?t ??p là g?ch bê t?ng c?ng b?n nên G?ch Terrazzo th??ng ???c dùng làm g?ch lát v?a hè ???ng, g?ch lát ngoài tr?i, san xe, g?ch lót san v??n, c?ng viên, tr??ng h?c, san nhà th?, san chùa, resort, khu ?? th?, khu dan c?, n?i sinh ho?t c?ng c?ng và chung c?, v.v... Sàn Nh?a van g? ??p Sàn Nh?a van g? hay còn g?i G?ch Nh?a gi? g?, là lo?i g?ch vinyl êm m?m ?? lót sàn thay th? g?. Sàn nh?a có nhi?u hoa v?n màu s?c ??p c?a g?, b?n b?, sang tr?ng ?m áp và kh?ng ??c h?i. Sàn Nh?a van g? r?t phù h?p lót trong nhà, v?n phòng, nhà hàng, khách s?n, v? tr??ng, san kh?u & c?a hàng v.v... C?NG NGH? S?N XU?T V?T LI?U NH? KH?NG NUNG ( G?ch block nh? ) Tùy theo yêu c?u mà ?i?u ch?nh c?p ph?i sao cho v?i t? tr?ng nh?t ??nh mà c??ng ?? nén t?i thi?u ph?i b?ng ho?c l?n h?n tiêu chu?n quy ??nh b?ng cách thay ??i s? l??ng xi m?ng, cát, n??c và ch?t t?o b?t. C?ng gi?ng nh? bê t?ng th?ng th??ng c?p ph?i càng nhi?u xi m?ng thì c??ng ?? nén s? càng cao ... G?ch Block Xay T??ng - G?ch Xi M?ng C?t Li?u G?ch xi m?ng c?t li?u còn ???c g?i là g?ch block ( g?ch bl?c ) ???c t?o thành t? xi m?ng và m?t trong các ho?c nhi?u trong các c?t li?u sau ?ay: m?t ?á, cát vàng, cát ?en, x? nhi?t ?i?n, ph? th?i c?ng nghi?p, ??t,... G?ch block chính là bê t?ng v?i t? l? n??c th?p và c?t li?u nh? ???c lèn ch?t trong khu?n thép thành các s?n ph?m có hình d?ng theo khu?n m?u, và sau ?ó d??ng h? cho t?i khi c?ng ??t mác t??ng ?ng v?i c?p ph?i ... ??I TáC G?CH X?Y D?NG | G?CH TRANG TRí G?CH X?Y | G?CH ?P T??NG | G?CH LáT N?N G?CH NH?A | G?CH G? | G?CH VINYL | SàN NH?A | SàN G? G?CH TR?NG C? | G?CH 8 L? | G?CH S? 8 | G?CH L??I | G?CH C? G?CH V?A Hè | G?CH LóT S?N | G?CH TERRAZZO | G?CH CON S?U | G?CH CH? I G?CH BLOCK | G?CH X?Y T??NG RàO | G?CH Bê T?NG | G?CH XI M?NG | G?CH KH?NG NUNG GACH BLOCK | GACH XAY TUONG RAO | GACH BE TONG | GACH XI MANG | GACH KHONG NUNG GACH VIA HE | GACH LOT SAN | GACH TERRAZZO | GACH CON SAU | GACH CHU I GACH TRONG CO | GACH 8 LO | GACH SO 8 | GACH LUOI | GACH CO GACH NHUA | GACH GO | GACH VINYL | SAN NHUA | SAN GO GACH XAY | GACH OP TUONG | GACH LAT NEN GACH XAY DUNG | GACH TRANG TRI Trang ch? S?n ph?m Gi?i thi?u Liên h? H?p tác C?NG TY TNHH PHáT TRI?N VI?T NAM - V?n phòng: 54/17 Nguy?n H?ng ?ào, P.14, Q.Tan Bình, TP H? Chí Minh - ?i?n tho?i: (08) 39.49.26.82 - Fax: (08) 39.49.26.83 - Hotline: 0907531007 - Chi nhánh: 191 Qu?c l? 1K, P. Linh Xuan, Q. Th? ??c, TP H? Chí Minh - ?i?n tho?i: (08) 73.07.07.08 ; 73.07.08.08 - Fax: (08) 73.07.08.08 - Email: info@phattrienvietnam.com / ctptvn@gmail.com / muagach@gmail.com - Website: www.phattrienvietnam.com / www.gachviet.com / www.muagach.com S?n ph?m | G?ch | Ngói | G?m s? | T?m L?p | Cát | ?á | Xi m?ng | V?a xay | Th?ch cao | ?? g? | Ki?ng - Th?y Tinh | S?n | B?t trét t??ng | Nh?a | Inox | Nh?m - H?p Kim | S?t - Thép | Day - S?i - L??i | Trang b? nhà b?p | V? sinh - Nhà t?m | Màn - Drag - N?m | Trang trí - Ngh? thu?t | Thi?t b? ?i?n | An ninh - Vi?n th?ng | Máy c?ng nghi?p | V?t li?u xay d?ng khác | G?ch Vi?t | G?ch kh?ng nung | G?ch block | G?ch tr?ng c? | G?ch terrazzo | G?ch con sau | G?ch s? 8 | G?ch tuynel | G?ch men | G?ch ceramic | G?ch Bóng Ki?ng | G?ch granite | G?ch xay | G?ch lát n?n | G?ch ?p t??ng | G?ch trang trí | G?ch v?a hè | G?ch nh?a | G?ch Kính | G?ch Nh? | G?ch Cao Su | G?ch Gi? G? | Sàn nh?a

gachlotrongco.com Whois

Whois Server Version 2.0
Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.
 Domain Name: GACHLOTRONGCO.COM
 Domain ID: 1694215528
 WHOIS Server: whois.PublicDomainRegistry.com
 Referral URL: http://www.publicdomainregistry.com
 Updated Date: 2016-05-25T09:36:18Z
 Creation Date: 2011-12-28T11:23:24Z
 Registry Expiry Date: 2017-12-28T11:23:24Z
 Sponsoring Registrar: PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com
 Sponsoring Registrar IANA ID: 303
 Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
 Name Server: VIETNETNAM.EARTH.ORDERBOX-DNS.COM
 Name Server: VIETNETNAM.MARS.ORDERBOX-DNS.COM
 Name Server: VIETNETNAM.MERCURY.ORDERBOX-DNS.COM
 Name Server: VIETNETNAM.VENUS.ORDERBOX-DNS.COM
 DNSSEC: unsigned
>>> Last update of whois database: Tue, 21 Jun 2016 00:50:12 GMT <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.
TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
Whois database for failure to abide by these terms of use. VeriSign
reserves the right to modify these terms at any time.
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars